Miljømytene

Planeten dør ikke, og vi skal ikke sette demokratiet til side

2. juni 2019

Av Morten Jødal, og mange flere (se nederst)

Fredag den 22. mars streiket fem prosent av norske skolebarn mot en påstått klimakrise, og senere er det fremkommet en rekke påstander om at planeten dør om ikke utslipp av CO2 dramatisk reduseres. Fredag den 24. mai ble det streiket på nytt. Nødvendigvis er disse skolebarnas deltakelse i en debatt om klodens framtid slagordpreget, og mangler refleksjon. I Aftenposten fikk de streikende støtte av 25 ”kulturpersonligheter” og akademikere. Det er vår påstand at deres innlegg ikke er basert på solide kunnskaper. Vi har følgende kommentarer til deres postulerte sannheter:

1.             ”Menneskeheten står overfor en trussel uten sidestykke i historien”. Nei, det foreligger ingen dokumenterte fysiske, kjemiske eller biologiske bevis eller eksperimenter som underbygger dette. Ei heller klimahistorikk. 

2.             ”Vitenskapen er utvetydig, vi er inne i en sjette masseutryddelse, og vi vil rammes av katastrofer om vi ikke handler raskt og resolutt”. Nei. Hva gjelder klimaet, ble det bare i 2018 publisert rundt 500 vitenskapelige artikler som knytter klimaendringene hovedsakelig til naturlige variasjoner. Det er med andre ord faglig uenighet om endringenes opphav. Påstanden om en biologisk masseutryddelse støttes ikke av dem som registrerer utdøing av arter: Verdens Naturvernunion (IUCN).

Skal grantrærne slutte å blomstre?

3.             ”Biologisk mangfold utraderes verden over. Havene våre forgiftes og forsures, og de stiger”. Nei, de siste 500 år vet vi kun om 860 dyre-og plantearter som ble utryddet (IUCN). Utrydningstakten er på vei ned, og nesten ingen kjente livsformer er dokumentert utryddet de siste 10 årene. De aller fleste store pattedyr og fugler mennesket har utryddet, forsvant for noen titusener eller tusener av år siden. Forurensningene avtar i det meste av verden, og var mer alvorlig tidligere. Havets pH varierer naturlig: fra Stillehavet til Atlanterhavet, med nedbør i overflaten, årstidene, dypet og døgnet. Disse variasjonene er større enn noen menneskelig påvirkning på havet kan få til. Havets bufferkapasitet er nærmest uendelig, grunnet oppløste salter, og enorme mengder utfelt kalsiumkarbonat på havbunnen. Havnivå er meget komplekst. Lokalt (isostasi) vil det noen steder synke, andre steder heve seg – etter istiden. Jordskorpebevegelser (tektonikk) gir samme effekt. Det globale havnivået (eustasi) synes å være preget av en stabil havnivåstigning, og viser ingen tegn til akselerasjon. 

4.             ”Flom og ørkenspredning vil gjøre enorme landområder ubeboelige og føre til masse-emigrasjon”. Det er ingen tegn til økte flommer globalt, og kloden har blitt 14 % grønnere de siste 30 årene. Det tilsvarer et areal med dobbel størrelse av USA. Moderne ørkenspredning er en myte, og Sahel har blitt grønnere. Verden har så langt ikke sett andre klima-flyktninger enn dem som drar fra kalde klimaer, til varmere land. Folk flykter fra korrupsjon, kulturell og religiøs undertrykkelse, krig og vanstyre. 

5.             ”Klimasammenbruddet er begynt. Det vil komme flere skogbranner, uforutsigbare ekstremstormer, økende hungersnød og tørke”. Nei, det finnes ingen målbare parametere for noe klimasammenbrudd. Det meste av det vi registrerer av variasjoner er uttrykk for naturlige skiftninger. Ingen ting i naturen er stabilt – og det er dette vi observerer. Skogbrannene på kloden avtar, og det finnes ikke noe antropogent fotavtrykk på stormer og uvær. Dødsraten som følge av vær-relaterte hendelser har sunket med 98 prosent de siste hundre år. Til tross for en enorm befolkningsvekst øker menneskers gjennomsnittlige kalori-inntak, og det gjelder også den fattige del av verden. Det er flere grunner til dette, men kombinasjonen av høyere temperatur og mer COi atmosfæren er én viktig faktor bak vår økte matvareproduksjon. Innovasjon er en annen. Veksten i matvareproduksjonen vil heldigvis fortsette. 

Har vi snart spist våre siste frukter?

6.             ”Økosystemer vil kollapse, og tilgangen på mat og ferskvann vil bli svekket”. Dette er dommedagspåstander, hvor empiriske kunnskaper peker i motsatt retning. Økosystemer rundt omkring på kloden synes å klare seg utmerket, det er derfor vi stadig kan skyte mer hjortevilt, høste av de store bestandene av torsk, sild og makrell, ser voksende hval- og isbjørnbestander, og flere pingviner i Antarktis. Skogene i de fleste land vokser i areal og med skogbiomasse. De fleste land forurenser mindre. Matvareproduksjonen øker. Der det finnes sult, er denne knyttet til fattigdom – som ofte skyldes politisk vanstyre og krigshandlinger. Flere og flere får tilgang til rent drikkevann. 

Påstandene i oppropet fra de 25 ”kulturpersonlighetene” og akademikerne kommer fra varme hjerter og brennende engasjementer, men mangler balansert naturvitenskapelig dokumentasjon, og synliggjør at kunnskap og kompetanse tilsidesettes. Hva de overser, er den rollen fossile energikilder har hatt for å bringe verdens befolkning ut av slit, sult og fattigdom. Vår velstand er basert på tilgang til rimelig energi. Samtidig har denne energien sørget for at mesteparten av verden har sluttet å hogge ned sine skoger. Når hval- og selartene i våre dager kommer seg etter en nesten utslettende fangst – som hovedsakelig skulle skaffe lys og varme – er det knyttet til rikelig tilgang til fossil energi. 

Historien viser at dersom noe har en sterk moralsk stemme, er det våre fossile energikilder. Utviklingsland kjenner denne historien, og vil føre en politikk som sørger for at sulten, fattigdommen, slitet og urettferdigheten reduseres. De vil derfor fortsatt benytte olje, kull og gass. Det er realpolitikkens virkelighet. 

Samtidig fremfører «de 25 kulturpersonlighetene» sine framtidsvyer som er skremmende, med et økokrati overordnet folkevalgte organer. Dit vil ikke vi! 

Professor Karl Inne Ugland, arbeider med sjøpattedyr ved Biologisk institutt ved UiO, professor Reidar Borgstrøm; har arbeidet med fersksvannsfisk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Professor Willy Nerdal; miljøkjemi ved Universitetet i Bergen, Dr. philos Martin T. Hovland; hovedfag i meteorologi, Univ. i Bergen, doktorgrad fra Univ. i Tromsø (marin geologi, geofysikk og biologi), professor Gunnar Abrahamsen; forstkandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) – nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Cand. real. Stein Bergsmark,; fysikk med kybernetikk hovedfag ved UiO, professor Ole Henrik Ellestad; hovedfag ved UiO i fysikalsk kjemi, forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil fra 1981, forskningsdirektør SINTEF (tidligere SI) og leder for divisjon for industriell kjemi, professor Rögnvaldur Hannesson(NHH); doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Lunds Universitet, Sverige, professor Jens Morten Hansen; PhD i stratigrafi og regional geologi fra Københavns Universitet, direktør for de danske forskningsråd, Ph.D. Göran Henriksson; Ph.D. i astronomi  ved Uppsala University, professor Ole Humlum; Ph.D fra Københavns Universitet, og har vært professor i fysisk geografi ved UNIS, Svalbard, Dr. Ing. Hans Konrad Johnsen; sivilingeniør i petroleumsteknologi ved NTH, doktorgrad ved University of Texas, professor Claes Johnson; Ph.D i anvendt matematikk, Morten Jødal; cand. real i biologi fra Universitetet i Oslo, professor emeritus Johannes Krüger; M.Sc. i geografi og geologi ved Universitet i København, professor Olav Martin Kvalheim; Dr.philos (kjemometri), Kjemisk institutt, Univ. i Bergen, professor Nils-Axel Mörner; Ph.D. i Quaternary Geology med spesiell vekt på marin geologi, Stockholm Universitet, professor Elen Roaldset; dr. philos. fra Universitetet i Oslo (geokjemi, mineralogi, sedimentologi), førsteamansuensis Tom Victor Segalstad; Cand. real i mineralogi, petrologi og geokjemi ved UiO, Professor Einar Sletten; Dr.philos (biofysikalsk kjemi), professor ved Kjemisk institutt, Univ. i Bergen, Professor emeritus Jan-Erik Solheim; astrofysiker, Universitetet i Tromsø, Dr. phil. Kjell Stordahl; Cand. real (statistikk) ved UiO Dr. philos NTNU, har arbeidet i Telenor, og har bred forskningserfaring. 

You Might Also Like

 • Ann Löfving-Henriksson 3. juni 2019 at 10:30

  Allt väsentligt sägs, inte ett ord för mycket och ingenting att tillägga. Poesi! Tack!
  / Ann Löfving- H (Klimatupplysningen )

 • Bjørn Hansen 3. juni 2019 at 12:13

  Jo, den gjør det. Og det er rart, synd og farlig at voksne folk som deg sitter og finner på lettlest, uvitenskapelig desinformasjon som dette.

 • Jan Erik Winås 3. juni 2019 at 13:38

  Jeg vil anbefale artikkelforfatteren å gå inn på NASA sine sider og ta ting derfra. Magen til destruktivt innlegg har jeg ikke sett siden jeg på begynnelsen av 2000 har fulgt med på værmodifiseringen. Det som fremkommer her vil jeg påstå er ren og skjær desinformasjon. Trist at dette har kommet på trykk!!

  • Peder Johansen 18. juni 2019 at 23:43

   Da er du sikkert klar over at det skulle være isfritt i arktis i år 2000? Da dette ikke skjedde ble det utsatt til 2013. da også dette slo fundamentalt feil, har de utsatt det til 2054, men da bare i september måned. Tenk det! I 2013 vet de, på tross av ALLE bommertene siden 70 tallet, at det blir isfritt i 2054… https://forskning.no/klima/arktis-blir-isfritt-i-2054/619668

   New York skulle stå under vann i 2015, og NASA forsker James Hansen spådde 3 meter havøkning om 50 år i 2015,
   HAVET KAN STIGE MER ENN TRE METER PÅ 50 ÅR – Alle verdens kystbyer kan bli ubeboelige. https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-klimarapport-med-rystende-spadommer-alle-verdens-kystbyer-kan-bli-ubeboelige/60621043

   Er det ikke rart at folk ikke flykter fra kysten og bolig og hytteprisene stuper? Det motsatte er tilfelle, også når det gjelder CO2, kloden blir grønnere, artsamangfoldet øker, og vi vet at bamsen på Svalbard har det bra

   Vulkanutbrudd ga global oppvarming – Mengden av drivhusgasser i atmosfæren steg plutselig, og det ga opphav til en varmeperiode som varte i 170 000 år. Flere tusen milliarder tonn drivhusgass ble frigitt. Den globale oppvarmingen var en god nyhet for planter og dyr, og er den det for planter, dyr og vår natur, så er den vel også det for mennesket?
   https://forskning.no/vulkaner-geofag/vulkanutbrudd-ga-global-oppvarming/851911

   Jeg kan forsikre deg om at New York kommer til å bestå i 2050, og vi får neppe engang 2 centimeter havøkning i 2065.

 • Tor løken 4. juni 2019 at 07:20

  De som sprer rykter om at jorda dør, er med på å føre ungdommen inn på «ville veier» og jeg skjønner ikke at VOKSNE folk bruker barn for å vise at de har rett!!!!
  Undergangsprofeter har vi hatt og vil alltid ha, men at vitenskapsmenn lar seg kjøpe er en «kjedelig» ting. FØLG PENGENE og du vil se hvem som står bak skremselspropagandaen

  • Sigmund Hansen 30. juni 2019 at 16:03

   Hvis du følger ditt eget råd om å følge pengene, vil du snart oppdage at de store pengene som brukes til lobbyvirksomhet kommer fra kull- og oljeselskapene. Det er ingen premie for å gjette hva de påstår om klimaendringer.

 • messing kjøkkenbatteri 11. mai 2021 at 06:32

  fin artikkel. Takk for at du legger ut informasjon som dette