Miljømytene

Tilstanden for verdens sandstrender

13. juli 2018

Én av de påståtte dramatiske konsekvensene av global oppvarming, har vært havnivåstigning som skal drukne koralløyer. Alle disse er lavtliggende, og kunne tenkes å bli liggende under vann dersom polare ismasser smelter, og havet utvides termisk. I 2010 kom en studie som viste at dette ikke skjer. I artikkelen The dynamic response of reef islands to sea level rise, konkluderte Arthur Webb & Paul Kench at de fleste koralløyer er stabile eller vokser. De hadde sammenliknet flyfotoer fra 1960-tallet og utover, med fly- og satelittfoto fra våre dager. Da så de at øyene ikke synker i havet, snarere blir de heller større. De er dynamiske systemer, som reponderer på stigende havnivå. En koralløy kan drukne gjennom geologisk aktivitet, men ikke av stigende havnivå.

I april 2018 kom en publikasjon som tilsvarende har sett på tilstanden for verdens sandstrender. Forskerne bak studien har sammenliknet satellittfoto som dekket perioden 1984 til 2016, altså 33 år. Resultatene viste at 31 prosent av verdens isfrie kystlinje er sandstrender. Av disse strendene er 24 % utsatt for erosjon som er mer enn 0,5 meter/år, 28 % vokser mer enn 0,5 meter/år, mens 48 % er stabile. Og det merkelige er: strender på marint vernede lokaliteter eroderes mer enn andre plasser. Men det store bildet er: flertallet av verdens sandstrender er enten stabile, eller øker i størrelse.

Figuren viser erosjon (røde prikker) og steder hvor strendene vokser (grønne prikker).

Når en sandstrand eroderes, skyldes det hovedsakelig tre forhold. For det første er det knyttet til uttak av sand, ofte i elver og deltaer. For det andre er det enkelte steder i verden hvor landområder synker, hvilket kan være knyttet til uttak av grunnvann (et godt eksempel er Mekongdeltaet i Vietnam), eller at transporten av fint sediment med elvene er stoppet ved vassdragsreguleringer (Bangladesh). Og for det tredje er det slik at bygging av infrastruktur ut fra strandlinjen, kan stoppe den naturlige sedimenttransporten, som opprettholder sandstrendene. Mange har trodd forsterkninger av strandlinjen kan hindre erosjon, men ofte skjer det motsatte. Høsten 2017 hadde NRK ved reporter Vibeke Røiri flere reportasjer om erosjon fra Alaskakysten, hvor hun både neglisjerte slike tekniske inngrep, samt naturlige prosesser på kysten.

Konklusjoner
Om erosjon på marine sandstrender var forårsaket av havnivåstigning knyttet til menneskeskapt global oppvarming, skulle den ha rammet alle steder som ikke stiger opp av havet etter den siste istid, eller av andre geologiske årsaker har stabilt hav/landnivå. Det gjør den ikke. Havnivåstigning eroderer ikke strender. I stedet skjer erosjon på steder som er utsatt for ulike tekniske inngrep.

Men det store bildet er like fullt at marine strender er stabile, eller faktisk vokser.

 

 

 

 

You Might Also Like