Miljøaktørene

Klage til Kunnskapsdepartementet, og Aschehoug forlag

18. oktober 2017

Følgende klage er i dag sendt Kunnskapsdepartementet, og Aschehoug forlag:

Klage på læreboka Tellus 10
Tellus 10 kom ut i 2008, med en 2. utgave og 7 opplag i 2016. De tre bindene til ungdomsskolen gir mye god kunnskap til unge mennesker. Formidling av temaer som celler og arv, seksualitet, energi og krefter, lys og syn – og de fleste andre temaene i boka, har faglig dekning. Men boka har også en miljøkomponent, som inneholder mer politisert stoff. Denne er problematisk, og en del er rett og slett feil. Noe her bør ikke formidles til elever i ungdomsskolen.

Jeg vet at lærebøker ikke lenger godkjennes av departement og myndigheter, og forventer ikke at Kunnskapsdepartementet skal forby skolene å anvende lærebokserien. Departementet burde imidlertid pålegge forlaget å sende et brev til alle landets ungdomsskoler, hvor det påpekes at følgende elementer i boka er gale eller problematiske:

Den viktigste drivhusgassen
Under bildet på side 12 står det at karbondioksid er den viktigste drivhusgassen. Det er feil. Langt, langt viktigere er vanndamp.

Klodens temperaturutvikling
På side 235 vises en kurve over temperaturutviklingen på kloden de siste 1000 år. Denne ”hockeykøllegrafen” stammer fra den tredje IPCC-rapporten. Kurven ble kolossalt kritisert, fordi den ikke reflekterer Middelalderens varmeperiode, og Den lille istid. FNs klimapanel tok kritikken til seg, og har i de to siste rapportene ikke brukt den. De erkjenner at den var gal. Like fullt presenteres den til ungdomsskoleelever i Norge.

Isfritt på Nordpolen?
Det 7. opplaget av Tellus 10 kom ut i 2016. Like fullt skrives det på side 237 at ”Nordpolen kan være isfri i september 2013!”.

Nordpolen var ikke isfri i 2013. Tellus 10 spår her bakover i tid, om noe som viste seg å være riv ruskende galt.

Forsvinner klodens biologiske mangfold?
På side 232 blir ungdomsskole-elever fortalt, med kilde fra FN, at det utryddes tre arter dyr eller planter hver eneste time. Det blir 26 280 arter i året.

Vi har tall for utdødde dyre- og plantearter. Verdens naturvernunion (IUCN) fører listene over dem. Her er utallige forskningsinstitusjoner og miljøorganisasjoner medlemmer. Deres tall viser at antallet utdødde arter siden år 1500 år 860. Tallet er ikke høyere. De aller fleste av dem forsvant for flere hundre år siden. Utrydningstakten er altså avtakende. Da går det ikke an å presentere politisert ”naturvitenskap” som lærer ungdom å ubegrunnet frykte framtiden, fordi naturen er i ferd med å bryte sammen. Arter forsvinner, men ikke i den størrelsesorden som denne læreboka hevder.

Manglende formidling av nøkternhet og usikkerhet
Tellus 10 forteller på side 210 at klimagassutslippene vil føre til områder i verden med mangel på drikkevann, at flere hundre millioner mennesker må flytte fra hjemmene sine på grunn av stigende havnivå, at dramatiske værfenomener som stormer, oversvømmelser, skogbranner og tørke vil øke, og at det blir mangel på mat i verden. Opplysningene er hentet fra Verdensbanken.

FNs klimapanel er langt mer moderate. De legger vekt på at det er stor grad av usikkerhet, og behov for nøkternhet. De sier i klartekst at vår kunnskap om klimasystemet er mangelfullt, ikke minst fordi det er store huller i våre kunnskaper om CO2-kretsløpet. Derfor kan vi ikke slå fast at disse påstandene som Tellus framfører, er riktige. Vi må ta store forbehold, og være nøye med å framføre graden av usikkerhet. I en læringsprosess er det svært viktig at unge mennesker blir lært opp til å forstå nettopp usikkerheten i all forskning og kunnskap. Det er politikken som fjerner denne, som Tellus dessverre formidler som naturvitenskap.

Påstander om sviktende matproduksjon har vi hørt i mange hundre år. De har alltid vært gale. De siste tiårene har veksten i matvareproduksjonen vært høy, og FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) hevder den vil fortsette. Kombinasjonen av mer CO2 i atmosfæren, og høyere temperatur, er svært gunstig for alle planter. De får økt fotosyntese. Kloden har de siste tiårene derfor blitt langt grønnere, og dette er én av faktorene som ligger bak den økte matvareproduksjonen. Disse fakta formidles ikke i læreboka. I klimasammenheng trekker den utelukkende fram hva som er modellert å gå galt, og ikke hva som empirisk viser seg å være riktig.

Hvor skal elever hente miljøkunnskap?
På side 255 oppfordres elever til å hente informasjon om klimaproblemstillinger hos Naturvernforbundet, Fremtiden i våre hender, og Bellona. Miljøorganisasjonene innehar imidlertid ikke tilstrekkelige oppdaterte og gode faglige kunnskaper, som skal være basis for elevers naturfagkunnskaper. Et eksempel kan være WWF Verdens Naturfond, som hevdet at isbjørnen skulle være funksjonelt utryddet i 2010 på grunn av klimaendringer. Bestandene av dette dyret har imidlertid aldri vært større. Tilsvarende gjelder alle miljøorganisasjonene, innen mange miljøspørsmål. De kan ikke ses på som sannhetsvitner. Delvis har de egeninteresser i å presentere miljøproblemer som større enn hva de er, og de er ikke forskningsinstitusjoner som forvalter den beste kunnskap.

Med vennlig hilsen

Morten Jødal
Gamle Ringeriksvei 125
1356 Bekkestua
morten@miljomytene.no
95843077

 

You Might Also Like

 • Snorre Næss 18. oktober 2017 at 13:42

  Tenker jeg videresender denne til rektor på skolen 😉

  • Morten Jødal 18. oktober 2017 at 13:49

   Hei Snorre. Veldig gjerne.

 • Geir Aaslid 18. oktober 2017 at 20:32

  Det er mulig det mest effektive er en foreldreaksjon som går til søksmål mot forlaget og stevner de for retten. Staten kan lettere fraskrive seg alt ansvar og vise til den enkelte skole eller andre uansvarlige.

 • Svein G. Larsen 19. oktober 2017 at 10:05

  Meget velskrevet og avbalansert klage.

 • Jan Guttulsrud 19. oktober 2017 at 11:42

  Nå er den også sendt til rektor ved Hundsund Ungdomsskole i Bærum

 • Stein Bergsmark 3. november 2017 at 11:47

  Dette er en viktig sak. Klagen kan tilogmed utvides. Dere som har sendt klager til skolene bes sende svarene derfra til Morten.